Zucker, Marilyn S, Stony Brook University, United States